Politică de confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A SITE-ULUI www.vaccinare-covid.gov.ro

Prezenta politică de confidențialitate se aplică site-ului www.vaccinare-covid.gov.ro, operat de către Ministerul Sănătății și dezvoltat de către Serviciul de Telecomunicații Speciale.

Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate în cadrul sau în legătură cu site-ului www.vaccinare-covid.gov.ro sunt în acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) și cu Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).


Termeni și definiți

Date cu caracter personal – orice informaţii privind o persoană fizică, identificată sau identificabilă, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrare – orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ștergerea sau distrugerea.

Consimţământ – orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a utilizatorului prin care acesta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care îl privesc să fie prelucrate.

Cookie – Un “Internet Cookie” (termen cunoscut și ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur și simplu“cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard-disk-ul utilizatorului). Un cookie este format din 2 părți: numele și continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Operator – Ministerul Sănătății, care prelucrează date cu caracter personal în UE, conform legislației și prezentei politici.

Utilizator – persoana fizică, cetățean român sau străin, care își exprimă consimțământul pentru accesarea site-ului vaccinare-covid.gov.ro, conform politicilor operatorului.

Autoritate de supraveghere – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).


Principii

Politica de confidențialitate a operatorului se întemeiază pe următoarele principii:

1. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în mod legal, echitabil și transparent.
2. Colectarea datelor cu caracter personal se face în scopuri determinate, explicite și legitime, acestea nefiind prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri.
3. Datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.
4. Datele cu caracter personal sunt riguros exacte și se actualizează în cazul în care este necesar.
5. Datele cu caracter personal sunt păstrate într-o formă care permite identificarea numai pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele.
6. Prelucrarea se realizează într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.


Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal se prelucrează în temeiul consimțământului expres, liber exprimat, specific și neechivoc al utilizatorului site-ului vaccinare-covid.gov.ro, în acord cu prevederile legislației în vigoare și în condițiile prezentei politici.

Poate constitui temei al prelucrării: un contract, o cerere a utilizatorului înainte de intrarea într-un contract, necesitatea respectării unei obligații legale, interesul legitim al operatorului sau al unei terțe părți, necesitatea de a proteja interesele vitale ale utilizatorului sau ale altei persoane fizice, îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public.

Site-ul vaccinare-covid.gov.ro prelucrează date cu caracter personal, după caz:

1. pentru identificarea on-line a vizitatorilor site-ului, prin cookie, iar perioada de stocare a datelor este menționată în Politica de cookies.

2. pentru operaționalizarea funcției de LiveChat, disponibilă pe pagina https://vaccinare-covid.gov.ro/platforma-programare/, în baza consimțământului utilizatorului, astfel cum este detaliat în prezenta politică.

În ceea ce privește datele cu caracter personal comunicate de către persoana vizată prin e-mail la adresa contact@vaccinare-covid.gov.ro, termenul de stocare al acestor date este de 1 an.


Funcția de LiveChat

În ceea ce privește folosirea serviciului de LiveChat de pe pagina https://vaccinare-covid.gov.ro/platforma-programare/, aceasta are la bază consimțământul utilizatorului materialziat prin însăși folosirea funcției de chat.

Prin intermediul serviciului de LiveChat se pot prelucra date cu caracter personal, inclusiv categorii special de date cu caracter personal, furnizate direct de către utilizator (persoana vizată) în desfășurarea conversației cu operatorul LiveChat, cum ar fi, dar fără a se limita la: nume, prenume, număr unic de identificare, date de contact, identificatori on-line (ip), date privind sănătate, date biometrice, date privind relațiile de muncă și/sau de familie etc.
Serviciul de LiveChat pune la dispoziția utilizatorilor posibilitatea introducerii adresei de e-mail a utilizatorului în vederea identificării conversației. Scopul acestei funcții este pentru a facilita o eventuală conversație viitoare, operatorul de chat putând să caute discuțiile anterioare ale utilizatorului pe chat, în baza adresei de e-mail introduse de către utilizator.

Perioada de stocare a conversațiilor efectuate prin intermediul serviciului de LiveChat este de 1 an de la data inițierii conversației. Datele sunt stocate intern și nu sunt transferate către alte state.
MS pune la dispoziție date din arhiva serviciului de LiveChat la solicitarea în scris a instanței de judecată, a procurorului ori a altor instituții și autorități publice, în condițiile și limitele prevăzute de lege.


Măsuri de securitate implementate

Suntem preocupați permanent de implementarea măsurilor de securitate ce se impun pentru a reduce la minimum riscurile de acces neautorizat la date și implicit impactul asupra vieții private a utilizatorilor:

– limitarea numărului de IP-uri de la care poate fi accesat serverul unde avem baza de date și serverul web;
– redenumire adresă de logare dinamică;
– utilizare CAPCHA.Drepturile utilizatorului


Drepturile utilizatorului

Regulamentul conferă utilizatorului o serie de drepturi, pe care le prezentăm pe scurt în cele ce urmează:

1. dreptul de informare și acces la date cu caracter personal, în temeiul căruia se poate obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu date cu caracter personal, având acces la datele respective și la informații privind modalitățile și scopurile prelucrării acestora;

2. dreptul la rectificarea datelor, care se poate exercita pentru a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor cu caracter personal, care sunt incomplete;

3. dreptul la ștergerea datelor (dreptul de „a fi uitat”), în virtutea căruia se poate obține ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, pentru unul din următoarele motive:
i.datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate sau prelucrate;
ii.utilizatorul își retrage consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare;
iii.utilizatorul se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;
iv.datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
v.datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale;
vi.datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu furnizarea de servicii societății informaționale.

4. dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în următoarele situații:

i. atunci când se contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii acestora;
ii. prelucrarea este ilegală, iar utilizatorul se opune ștergerii datelor, solicitând în schimb restricționarea prelucrării acestora;
iii.nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar utilizatorul le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
iv.atunci când utilizatorul se opune prelucrării din motive legate de situația particulară în care se află, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă în acest caz prevalează drepturile legitime ale operatorului.

5. dreptul la opoziție, în temeiul căruia utilizatorul se poate opune prelucrării datelor cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri, din motive legate de situația particulară în care se află, în cazurile în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are loc în scopul intereselor legitime urmărite de noi sau de o terță parte. În aceste cazuri prelucrarea se va face numai dacă este justificată de motive legitime și imperioase, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților utilizatorului, sau atunci când scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, utilizatorul are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care aceasta este legată de marketingul direct.

6. dreptul la portabilitatea datelor, care permite utilizatorului să primească datele cu caracter personal care îl privesc şi pe care le-a furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat și să transmită aceste date altui operator, în condițiile în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract și este efectuată prin mijloace automate.

În temeiul acestui drept, datele cu caracter personal care privesc utilizatorul pot fi transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.Modificarea politicii de prelucrarea datelor cu caracter personal


Modificarea politicii de prelucrarea datelor cu caracter personal

Prezenta politică de prelucrare a datelor cu caracter personal poate fi actualizată ca urmare a modificării legislației relevante în domeniu sau a schimbărilor intervenite în structura și funcțiile site-ului vaccinare-covid.gov.ro.

În cazul în care se fac modificări ale politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal, utilizatorii vor fi înștiințați prin e-mail și/sau notificări în cadrul aplicației, înainte ca schimbările să intre în vigoare.

Încurajăm utilizatorii să verifice această pagină periodic pentru a fi informați despre ultimele noutăți în ceea ce privește practicile noastre de prelucrare a datelor cu caracter personal.


Cum ne poți contacta

Pentru nelămuriri sau întrebări în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, te poți adresa cu cerere scrisă: Ministerul Sănătății, cu sediul  în Str Cristian Popisteanu nr 1 – 3, sector 1, Bucuresti.

În cazul în care doriți să formulați plângeri privind prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți scrie la aceeași adresă, urmând să vă răspundem în termenul legal de corespondență, în acord cu politicile și procedurile noastre interne.

În cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile privind prelucrarea datelor cu caracter personal și Ministerul Sănătății nu a tratat plângerea în mod corespunzător, vă puteți adresa autorității de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România are sediul în București, bd. Gen. Gheorghe Magheru nr. 28 – 30, sectorul 1, cod poștal 010336.